© 2011 Margaretha Dahl Sandling Kosa i svart vit

Kaffekosan

Akvarell av Margaretha