Naturreservat Kaltisbäcken

Vi tog en tur med bilen, för att se hur långt våren hade kommit. Kaltisbäcken är ett vägnära naturreservat som är mycket artrikt. Här har hittats cirka 150 rödlistade arter. Få skogar i Norrland är lika rika på sällsynta arter. Vid bäcken finns allt från stora områden med strutbräken, lundartade delar med björk, örtrika granskogar med rikligt med lågor, hällmarkstallskogar och tallhedar med storvuxna tallar och rikligt med lågor.  
1932 skedde en damm katastrof i Auvakkojaure, strax ovanför Högträsk. Dammen brast och tömdes på vatten som forsade 15 kilometer till Luleälven. Bäckfåran i Kaltisbäcken breddades och sediment och träd spolades i väg. Den stora lövrikedomen och det märkliga området med all strutbräken är båda ett resultat av att dammen brast. Kaltisbäcken är en av Norrlands mest värdefulla platser för sällsynta lavar. Knappnålslaven smalskaftlav förekommer på ett 50-tal träd och ringlav växer på några tusen träd. Även svampfloran är av mycket stort värde. Rikedomen på död ved är mycket stor och Kaltisbäckens värde för kräsna vedsvampar kommer att öka ännu mer ju längre tiden går.
Vi fortsatte sedan, kvällarna kan verkligen vara ljuvliga på våren. Mörkret har flytt och ljuset är förtrollande
Fast timmen är sen kan Sädgåsen stolt sträcka på sig efter sin långa flygtur, och stråla i solskenet.
Sädgås (Anser fabalis) är en fågel i familjen änder som häckar i norra Europa och norra Asien. Dess taxonomiska status är under diskussion och behandlas ibland som två olika arter, tajgasädgås (A. fabalis) och tundrasädgås (A. serrirostris). I Sverige häckar sädgåsen från norra Dalarna och nordvästra Hälsingland till nordligaste Lappland. Merparten häckar i skogsområdena från Ångermanland till Torne lappmark
I den något tilltagande skymningen uppstår spännande mönster och man kan fråga sig: Vad är det jag ser?
Foto: Margaretha Dahl Sandling o Torbjörn Sandling