Månlåsbräken och höstlåsbräken

Ibland har man tur att träffa på rätt person, Mats Karström, som kunde visa oss vad som växer i gräset och tillhör rödlistekategori: Nära hotad. 
 

 1.  Månlåsbräken, Botrychium lunaria. 

Låsbräken är en liten, lågvuxen växt som är konkurrenssvag och därför hotas av alla former av igenväxning.

 2. Höstlåsbräken, Botrychium multifidum.

Höstlåsbräken är rödlistad, kategori NT = missgynnad. Denna liksom flera andra låsbräkenarter är nationellt fridlysta, vilket dels beror på deras idag utsatta position, dels att de liknar varandra och således är svåra att skilja åt i fält.
Foto: Margaretha Dahl Sandling